Zabezpieczenie pracodawcy w rekrutacji – umowa przedwstępna.

Czym jest umowa przedwstępna w rekrutacji? Jest to umowa mająca na celu zabezpieczenie interesu obu stron w okresie rekrutacyjnym. Proces rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla często trwa wiele tygodni, w trakcie których nie tylko sprawdzamy nasze wzajemne dopasowanie i umiejętności kandydata do pracy, ale często prowadzimy bardzo zaawansowane negocjacje. Proces przedłuża się, koszty rekrutacji rosną, a my nie mamy pewności, czy kandydat do pracy nie zrezygnuje w ostatnim momencie, co spowoduje, że cały proces będziemy musieli zaczynać od nowa.

W ograniczeniu ryzyka pomaga właśnie zawarcie z kandydatem umowy przedwstępnej.

Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną?

Warto się zabezpieczyć jeżeli rekrutujesz na wyższe stanowiska menadżerskie, w których czas rekrutacji jest wydłużony do kilku a nawet kilkunastu miesięcy, zaś samo zatrudnienie związane jest z wysokimi kosztami po stronie pracodawcy np. angażowanie w rekrutację kilku osób z kadry zarządzającej, rozbudowane testy, koszty przygotowania miejsca pracy.

Umowa ta pozwala na pewne związanie kandydata do pracy z pracodawcą jeszcze na etapie postępowania rekrutacyjnego i pre-onboardingu. Przede wszystkim zaś umożliwia pokrycie szkody wyrządzonej przez kandydata, który w trakcie rekrutacji odmawia dalszego w niej udziału lub podpisania samej umowy o pracę, czy kontraktu.

Co zapisać w umowie przedwstępnej z kandydatem?

Na podstawie umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy. Warto się pochylić nad tym elementem, ponieważ umowa ta musi zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy końcowej. Jeżeli w przyszłości mamy z kandydatem zawrzeć umowę o pracę, to umowa przedwstępna powinna określać co najmniej:

  • Rodzaj pracy
  • Typ umowy
  • Wymiar czasu pracy
  • Miejsce wykonywania
  • Termin rozpoczęcia pracy
  • Wynagrodzenie

Jeżeli umowa ma chronić interesy pracodawcy, to warto zabezpieczyć się na okoliczność braku zawarcia umowy końcowej z winy kandydata do pracy, w formie kary umownej.

Roszczenie o naprawienie szkody w razie braku zawarcia umowy przedwstępnej.

Dzięki zawarciu umowy przedwstępnej przysługuje obu stronom roszczenie o zawarcie umowy lub, jeżeli nie jest to możliwe, o naprawienie szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednak kwestia ustalenia wysokości poniesionej szkody jest na tyle skomplikowana, że dużo korzystniej jest zastrzec kary umowne.

Zastrzeżenie kary umownej jest o tyle korzystne, że w razie jej dochodzenia przed sądem, nie ma konieczności przeprowadzania dowodów na okoliczność poniesienia szkody, ani jej wysokości. Po stronie pracodawcy będzie leżał ciężar dowodu co do okoliczności zawarcia takiej umowy oraz faktu, że umowa końcowa nie została zawarta z winy kandydata do pracy. Ta forma jest zatem dużo wygodniejsza dla pracodawcy, warto jednak poświęcić trochę uwagi na to, aby zapisy zawarte w umowie były przemyślane i adekwatne do sytuacji.

KategorieHR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *