Rekompensata za opóźnienie w zapłacie

W przypadku zapłaty należności po terminie przysługują nam wobec dłużnika różne możliwości rekompensaty. Najczęściej stosowaną są odsetki. Warto jednak dowiedzieć się czym jest rekompensata za opóźnienie w zapłacie należności.

Czym jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności?

W transakcjach handlowych wierzycielowi, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Dodatkowo wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Uprawnienie do rekompensaty przysługuje – co do zasady – od transakcji handlowej (umowy której stronami są przedsiębiorcy). Jeżeli koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel ma możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, a które przewyższyły wysokość rekompensaty.

Jak liczyć wysokość rekompensaty w złotówkach?

Wysokość ustalamy przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Oprócz rekompensaty wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Czy rekompensata należy się od każdej faktury VAT?

Ustawa nie precyzuje czy rekompensata przysługuje wierzycielowi, od każdej zawieranej transakcji lub wystawionej faktury. W postępowaniu sąd oceni, czy w okolicznościach konkretnej sprawy wierzyciel nie nadużył przyznanego mu prawa, biorąc pod uwagę art. 5 k. c. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 roku sygn. akt III CZP 94/15).

Przedawnienie należności wynikających z rekompensaty

Ponieważ ustawa nie wskazuje terminów przedawnienia, w tym zakresie musimy odnieść się do innych przepisów.

Zgodnie z regulacjami ogólnymi wynikającymi z art. 118 kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Można zatem przyjąć, że roszczenia z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych przedawniają się po upływie 3 lat, albowiem wynikają one z tytułu prowadzonej przez kontrahentów działalności gospodarczej.

Nie zapomnij przed dochodzeniem roszczenia wysłać wezwania do uregulowania należności do dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *